تبلیغات

خانه سرگرمی

سلام من می خواستم تاریخچه نکسس رو برای شما بگذارم

گروه نکسس از فصل یک ان اکیس تی شروع شد در آنجا کشتی گیرهای تازه وارد قرار داشتند

وهمه ی آنها یک مربی حرفه ای داشتند و به این ترتیب بود که هرهفته یک نفر حذف می شد.

نفر اول آن گروه وید برت شد به مربی گری  کریس جریکو بود. نفر اول این مسابقات می توانست یک مسابقه

 سر کمربند بدهد شب بعد از پایان این مسابقات وید برت ودیگر شرکت کنندگان  ان اکیس تی به راو آمدندو

یه داخل سالن حمله کردند ومسابقه ای را به هم زدند رینگ وگزارش گران  را زدند  رینگ را شکستند و رفتند

تا چند هفته کار این گروه همین بود  این افراد در یکی از قسمت های راو خود رانکسس نامیدند و می گفتند

این مسابقات ان اکیس تی درست نیست همهی ما تلاش کرده ایم چرا یک نفر باید اول شود و بقیه حذف

شوند آنها می خواستند همهی انها کمربند داشته باشند وخود را بهترین گروه کل کشتی کج می خواندند

با این کار آنها کشتی گیر هایی مانند رندی اورتون جان سینا و...  با آنها درگر شدند که هر بار گروه

نکسس یکی از این افراد را تنها مدید چندنفری آنها را میزدند و میرفتند ایشان سعی کردند که جان سینا

را عضو گروه خود کنند اما جان سینا با آنها مخالف بود  و سر گروه نکسس یعنی وید برت با جان سینا

مبارزه کرد که با دخالت دو عضو جدید نکسس جان سینا شکست خورد ومدتی جان سینا در این گروه

ماند و وید برت از او خواست تا در مسابقه ی وی با رندی اورتون او داور ویژه باشد او ازجان سینا

خواست  تا در مسابقه به نفع او گیرد اما جان سینا این کار را نکرد واز دنیای کشتی کج اخراج شد

هنوز یک هفته نگذشته بود که جان سینا می امد ودر مسابقه های گروه نکسس دخالت می کرد وموجب

باخت آنها می شد تا این که سرگروه نکسس  دوباره به طور رسمی اعلام کرد که جان سینا برگردد

آنجا بود که تمامی هواداران جان سینا خوشحال شدند بعد از ان چند هفته نگذشته بود سی ام پانک

آمد وگفت  من می خواهم سرگروه نکسس شوم وبا وید برت یک شرط گذاشت که وید برت درآن

شرط شکست خورد  وسی ام پانک سرگره نکسس شد  بعد از آن سه نفر از اعضای نکسس یعنی

وید برت وجاستین گابریل وهیتز لیتر از آن گروه جا شدند وبه اسمک دان رفتند ودر آنجا گروه کور

رابه همراهی ازیگل جکسون تشکیل داند وگروه نکسس هم دوباره با رندی اورتون درگیر شد وبعد از

آن نکسس به نیو نکسس تبدیل شد و در زمانی نه چندان دور سروگره نکسس یعنی سی ام پانک با

جان سینا درگیر شد سر کمربند قهرمانی جهانی که جان سینا باخت و سی ام پانک قهرمان شد 

این بود تارخچه ی نکسس که در اختیار دوستان قرار می دهم.                    پایان-مدیریت

                    RKO