تبلیغات

خانه سرگرمی

ابتدا باید مراحل زیر را طی کنید :

start / run / win.ini
رو از ویندوز ییدا كنید و بعد
[ports]
رو ییدا كنید و كام مودمتونو ییدا كنید و به جاى
(96000n,8,1,x)
عبارت
921600,n,8,1,p
رو تایب كنید و سیو كنید امیدوارم مورد استفاده قرار كیرد